לשיחה עם נציג
הכנס מספר טלפון ונציגנו יחזור אליך טלפונית בהקדם
אנא הזן מספר חוקי
יש לבחור שירות
תודה על פנייתך!

הסדר פשרה בתובענה יצוגית ת”צ 7789-06-15 - Avis

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("חוק תובענות ייצוגיות")

ת"צ 7789-06-15 כרמי נ' שלמה תחבורה (2007) בע"מ ("בקשת האישור")

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 24.5.21 ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו פסק דין המאשר הסדר פשרה בין הצדדים לבקשת האישור שבנדון ונותן לו תוקף של פסק דין ("פסק הדין").

במרכז בקשת האישור טען המבקש, בין היתר, כי המשיבות: שלמה תחבורה (2007) בע"מ (שלמה), יו.טי.אס – יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ) (קרדן רכב בע"מ לשעבר) (יו טי אס), פרי ירוחם – חברה לרכב בע"מ (פרי ירוחם), קשר רנט א קאר בע"מ (קשר רנט), אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ (אלבר), קל אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ (קל אוטו) ואלדן תחבורה בע"מ (אלדן) (כולן יחד: "המשיבות") אינן מחזיקות ואינן מעמידות להשכרה בעצמן רכבים נגישים להסעה של אנשים עם מוגבלות (להלן: "רכב הסעה נגיש") כמתחייב לטענתו על פי הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), תשע"ג-2012, ובכך הן לטענתו מפלות את האנשים עם מוגבלות בשירותי השכרת רכב ואף פועלות בניגוד לדיני התחרות.

המשיבות הגישו (בנפרד) תגובות לבקשת האישור בהן דחו את טענות המבקש וטענו מדוע יש לדחות את בקשת האישור על הסף ולגופה, והמבקש הגיש תשובה לתגובות בה דחה את טענות המשיבות.

בהמלצת בית המשפט הנכבד הצדדים ניהלו גישור ממושך ומורכב לפי כבוד השופטת (בדימוס) הילה גרסטל, ובסופו הגישו לאישור בית המשפט הנכבד את הסדר הפשרה המאמץ את המלצות המגשרת.

הקבוצה" עליה יחול הסדר הפשרה – "כל מי ששכר ו/או היה יכול לשכור רכב להסעת אדם עם מוגבלות בהתאם לחוק השוויון ו/או תקנות השוויון מהמועד שנקבע בתקנות השוויון ואילך".

"המועד הקובע"– המועד שבו פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה יהפוך חלוט.

"תקופת הביניים"– ממועד החתימה על הסדר הפשרה ועד תום 30 חודשים מהמועד הקובע.

במכלול נסיבות העניין, נוכח המחלוקות המשפטיות הרבות שביניהם, ובהתאם להמלצות המגשרת הנכבדה, הצדדים הסכימו לצרכי פשרה בלבד ובלי שיהיה בכך הודאה של איזה מהצדדים עם טענותיו של משנהו, על השכרה של רכבי הסעה נגישים לאנשים עם מוגבלות ופיצויים מוסכמים לחברי הקבוצה, על ידי כל משיבה בנפרד, כדלקמן:

בתוך 5 חודשים מהמועד הקובע (להלן: "מועד מימוש ההסכם") כל משיבה תחזיק ותעמיד להשכרה 2 רכבי הסעה נגישים באחד מ-2 אופנים אלה: (1) החזקה במישרין; (2) החזקה באמצעות התקשרות עם חברה אחרת כלשהי, הנותנת שירותי השכרת רכבי הסעה (להלן: "חברת השכרה אחרת"), ובלבד שחברת ההשכרה האחרת תידרש להבטיח להעמיד 2 רכבי הסעה נגישים לפי דרישה עבור אותה משיבה שבחרה בדרך זו בהתאם למועדים בתקנות השוויון; וכמו כן, ההתקשרות של שוכרי רכבי ההסעה הנגישים תיעשה מול המשיבה במישרין ועל פי תעריפיה של המשיבה בהתאם להוראות כל דין; וכמו כן, המשיבה היא זו שתבצע את כל הפעולות הנדרשות מול חברת ההשכרה האחרת לרבות מתן השירות לשוכרי רכבי ההסעה הנגישים לאחר השכרת הרכב (למעט בעניינים הנוגעים למאפיינים המיוחדים של הרכב כרכב הסעה נגיש). כל משיבה תוכל להחזיק חלק מרכבי ההסעה הנגישים בהחזקה ישירה וחלק באמצעות התקשרות עם חברה אחרת.
בתום 30 חודשים מהמועד הקובע כל משיבה תחזיק ותעמיד להשכרה רכבי הסעה נגישים בהתאם להסדר הפשרה וכל דין ובכמות הרלבנטית לגביה, בכפוף לכל פטור כדין.
בנוסף, החל ממועד מימוש ההסכם כל משיבה המחויבת בהחזקת רכבי הסעה נגישים תחל בקמפיין המיועד לכלל הציבור להגברת המודעות לאפשרות לשכור רכבי הסעה נגישים, באתר האינטרנט שלה ובפרסומים בעיתונות הכתובה ובאינטרנט, אם יהיו, כמפורט בהסדר הפשרה; וכן תדאג לפרסם את רכבי ההסעה הנגישים שהיא מציעה ומעמידה להשכרה, באתר האינטרנט שלה ובעלונים בסניפים בדומה לפרסום רכבי השכרה לא-נגישים (ככל שקיים), וכן תעלה לאתר את הסכם הפשרה.
בנוסף, המשיבות יפצו את הקבוצה בסך כולל של 1,175,000 ₪ כדלקמן: (1) המשיבות יתרמו בחלקים שווים (כל אחת בנפרד לגבי עצמה) סך כולל של 650,000 ₪ לקרן תובענות ייצוגיות לניהול ולחלוקת כספים (להלן: "הקרן"), לצורך תרומה לעמותות הפועלות בתחום הנגישות ועיקר פעילותן בקשר עם אנשים עם מוגבלות בניידות המתניידים עם כיסא גלגלים; (2) המשיבות (כל אחת בנפרד לגבי עצמה) תעניק הנחה בגובה 20% מהמחיר בהשכרת רכב הסעה נגיש בישראל, החל ממועד מימוש ההסכם ולמשך 30 חודשים או עד לסכום מצטבר של 75,000 ₪, לפי המוקדם, כאשר יתרת הנחות שלא מומשה תשולם גם כן לקרן למטרה הנ"ל.
פסק הדין כולל פסיקת גמול למבקש ושכ"ט עו"ד לבאי-כוח המבקש.

מעשה בית דין – פסק הדין יוצר מעשה בית דין כלפי כל אחד מחברי הקבוצה האמורה לעיל, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הקשור לתביעה ו/או לבקשת האישור ו/או עילה הנובעת מהתביעה ו/או בקשת האישור ו/או עם איזה מהטענות והדרישות הכלולות בכתבי הטענות מטעם המבקש, לרבות כפי שיפורשו בידי בית המשפט ו/או הנובעות מהמסכת העובדתית או מן הנסיבות מושא התביעה ו/או בקשת האישור, כלפי המשיבות ו/או כל מי מטעמן.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה, ובכל מקרה של סתירה בין פסק הדין ובין האמור בהודעה זו יקבע האמור בפסק הדין.

תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט הנכבד והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

רותי ויסנביק שאולי, עו"ד

  עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' - ב"כ קשר רנט

שלומי אבני, עו"ד    ערן פלסר, עו"ד 

אבני פלסר עורכי דין - ב"כ המבקש

אוריאל מוזס, עו"ד

הרצוג, פוקס, נאמן ושות' - ב"כ קל אוטו

עופר שפירא, עו"ד

שבולת ושות' - ב"כ אלבר ציי רכב

יניב קליינבלט עו"ד

ש. פרידמן ושות' - ב"כ אלדן

אסף דהן, עו"ד

גולדפרב, זליגמן ושות' - ב"כ יו.טי.אס

אריאל פריש, עו"ד

ד"ר יעקב וינרוט ושות' - ב"כ פרי ירוחם

יואל פרייליך, עו"ד

גיסין ושות' - ב"כ שלמה תחבורה