השכרת רכב בארץ- תנאי השכרה כלליים

תנאי השכרה כלליים 

• יום השכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן) משעת קבלת הרכב בפועל. כל מקרה של איחור עד שעה מעבר למועד ההחזרה, לא יחייב את שוכר הרכב בתשלום נוסף. כל מקרה של החזרת הרכב באיחור למעלה משעה, יגרור תוספת תשלום בגובה יום השכרה נוסף בתוספת כיסויים ותוספות אופציונאליות. 

• הגבלת ק"מ – השכרה לטווח ימים בין 1-24 ימי השכרה – 250 ק"מ ליום השכרה.

                   השכרה לתקופה של 25-30 ימי השכרה – עד 3,500 לכל התקופה.

                   מעבר ל 30 ימי השכרה,  מכסת ק"מ של 116.6 ק"מ ליום השכרה.

                   בגין כל חריגה ממכסת הק"מ המאושרת כאמור, יבוצע חיוב נוסף.

• הזמנתך אושרה לקבוצת רכב בלבד ולא לרכב מדגם מסוים. 

• גיל מינימום חלוקת קבוצות רכב על פי גיל: 

o קבוצה A,B,C,K - כל לקוח בעל רשיון נהיגה לפחות 12 חודשים. 

o קבוצות D,D1,N – גיל +23

o קבוצות E,E1,P,F,I,J,M,L,S,Q – גיל +25

o קבוצות G,G1,H- גיל +28.

• לקוחות עד גיל 23 (כולל) חייב בתוספת תשלום עבור נהג צעיר.

• השימוש ברכב השכור ייעשה אך ורק ע"י השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות. כל נהג נוסף, שהשוכר מבקש להוסיפו להסכם השכירות ולאפשר לו לעשות שימוש ברכב השכור, יציג מראש רישיון נהיגה בתוקף בסניף ההשכרה ויעמוד בתנאים המפורטים בחוזה ההשכרה. 

• לכל רכיבי ההשכרה יתווסף מע"מ כדין. המע"מ אינו חל על תייר בעל דרכון זר הנכנס לישראל תחת ויזה מסוג B2, B3 או B4 בלבד. המע"מ חל בכל מקרה אחר, לרבות על תושבי חוץ בעלי אזרחות ישראלית. 

• רישיון נהיגה: על השוכר להיות בעל רישיון נהיגה 12 חודשים לפחות. יש להציג את הרישיון המקורי בעת קבלת הרכב 

• כרטיס אשראי: על השוכר להצטייד בכרטיס אשראי על שמו. הכרטיס חייב להיות כרטיס בעל ספרות בולטות ומסגרת אשראי מתאימה. 

• השכרות לאילת או ממנה - מינימום שלושה ימי חיוב בגין השכרה. 

• דמי ביטול עסקה :בהתאם להוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, הנך רשאי/ת לבטל את עסקת שכירות הרכב כמפורט בשובר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד הנפקת השובר אך לא פחות משני ימים עסקים, שאינם ימי מנוחה בישראל, לפני המועד הקבוע בשובר כמועד לקיחת הרכב. במקרה כזה, נהיה רשאים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום השובר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. את הודעת הביטול יש למסור טלפונית לגורם ממנו בוצעה ההזמנה. בוצע הביטול שלא במסגרת המועדים הנ"ל נהיה רשאים לחייבך בדמי ביטול בסך 200 ₪ כולל מע"מ. על אף האמור לעיל, במידה ולא תגיע לקחת הרכב השכור בסניף ההשכרה בחו"ל במועד שנקבע בשובר, וזאת מבלי למסור הודעת ביטול של עסקת השכירות לפני מועד תחילתה, תחויב בדמי אי-הגעה - "no show fee" בשיעור של 350 ₪ כולל מע"מ. במידה ולא תגיע לקחת הרכב השכור בארץ, תחויב בדמי אי הגעה בשיעור של יום שכירות בהתאם להזמנה.

• לתשומת לבכם: בעת קבלת הרכב השכור בסניף, שומרת אוויס לעצמה את הזכות לוודא כי בכרטיס האשראי שלך קיימת המסגרת הנדרשת לכיסוי העלויות הנגזרות מהשכרת הרכב, לרבות כיסויים נגד נזק כתוצאה מתאונה או גניבה והשתתפות עצמית. למען הסר ספק יובהר כי מלוא האחריות לקיומה של מסגרת כאמור מוטלת על הלקוח. 

• חל איסור לצאת עם הרכב את גבולות המדינה או להיכנס לתחומי הרשות הפלסטינית.

תוספות שונות 

• דלק: אנו ממליצים להחזיר את הרכב עם מיכל דלק מלא. במידה שמיכל הדלק יוחזר ריק או מלא באופן חלקי, תחול תוספת בגין דמי תדלוק בשיעור של כ- 30% מעל למחיר רשמי של תחנת דלק (לא בתדלוק עצמי) וזאת בנוסף לעלות התדלוק. יש להקפיד ולברר מראש את סוג הדלק הנדרש בהתאם להוראות היצרן. מילוי דלק שלא על פי הוראות היצרן, יגרור חיוב בהוצאות הנזק שיגרמו עקב כך. 

• Delivery/Collection: קיימת אפשרות של איסוף/מסירת הרכב בבית הלקוח, בתוספת תשלום בהתאם ליעד. לבירור פרטים ולתיאום איסוף /מסירה של הרכב, יש ליצור קשר מראש עם סניף ההשכרה הרלוונטי. 

• ההשתתפות החלקית בנזק תגבה בכל מקרה של תאונה/נזק/גניבה לרכב Avis ו/או לרכב צד ג’. גובה ההשתתפות בנזק משתנה בהתאם לקבוצת הרכב השכור ונקוב בחוזה ההשכרה. במקרה בו הנזק שנגרם לרכב Avis נמוך מסכום השתתפות בנזק הנקוב בחוזה - גובה החיוב ייקבע על פי הערכת נזק לפי שיקול דעתה הבלעדי של Avis. יודגש כי במקרה של תאונה בה מעורב צד ג’, השוכר יחויב בהשתתפות בנזק בסכום המלא הנקוב בחוזה ההשכרה ללא קשר לעלות הנזק שנגרם לרכב Avis . לא יחול פטור מתשלום נזק למרכב תחתון וצמיגים וכן לא יחול פטור מתשלום נזק או ערך הרכב במקרה של גניבה או תאונה שאירעו עקב הפרת חוזה ההשכרה ובמקרים אלה, השוכר יחויב במלוא הנזק. 

• כיסא תינוק: תוספת של 24.6 ₪ כולל מע"מ ליום. 

• נהג נוסף: תוספת של 16.4 ₪ כולל מע"מ ליום. 

• נהג צעיר: תוספת של 35.1 ₪ כולל מע"מ ליום.

• קבלת הרכב או החזרתו בנמל התעופה בן גוריון: תוספת 163.8 ₪ כולל מע"מ להשכרה. 

• השכרת iPad – עלות של 88 ₪ כולל מע"מ ליום. הערכה תימסר לך בעת קבלת הרכב השכור. השכרת ה- iPad מתבצעת ע"י ספק חיצוני, לרבות התשלום. פרטים נוספים ימסרו ע"י נציגי Avis בסניף.

• החזר גרירות - אוויס מציעה ללקוחותיה שירות חדש - אנו נדאג לעדכן אתכם אם רכבכם עומד להיגרר ממקום חניה אסור. במקרה של אי מתן התראה מקדימה המונעת את הגרירה עצמה, תוחזר לכם עלות הגרירה, עד לסכום מקסימלי של 500 ₪ לגרירה (האחריות לתשלום הקנס העירוני תחול על הלקוח). ההחזר יעשה בכפוף להמצאת אסמכתאות. עלות שירות זה הינה בתוספת תשלום של 47 ₪ כולל מע"מ לתקופת השכירות עד למקסימום של שלושים ימים. בהשכרה מתמשכת מעל 30 יום, נבקש אישורך לחידוש המנוי בכל חידוש חוזה. 

• בגין הסבת דו"חות חניה ו/או עבירות תנועה, יחויב שוכר הרכב בדמי טיפול בסך 117 ₪ כולל מע"מ לכל הסבה ע"ש שוכר הרכב וזאת מבלי לגרוע מחובת שוכר הרכב לשאת בעצמו בעלות כל הקנסות ו/או הדו"חות שיינתנו על ידי כל רשות מוסמכת. 

• בגין שימוש בכביש אגרה, יחויב שוכר הרכב בדמי טיפול בסך של 59 ₪ כולל מע"מ וזאת בנוסף לחיוב עבור השימוש בכביש האגרה. יובהר, כי בתנאים מסוימים שוכר הרכב יכול להתקשר במנוי עצמאי ישירות מול מפעילת כביש האגרה (להלן: "מנוי עצמאי"), ואין באמור לעיל משום המלצה. התקשרות במנוי עצמאי וכל תשלום הקשור והנובע ממנה, וכן ביטול המנוי העצמאי, יהיו באחריותו הבלעדית של השוכר ועל חשבונו בלבד. המשכירה ו/או מי מטעמה לא תישא בשום תשלום, לרבות תשלום קנס וכיוצ"ב הנובעים ו/או הקשורים בנסיעת השוכר בכביש אגרה ו/או במנוי העצמאי. השוכר מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי המשכירה ו/או מי מטעמה בקשר עם המנוי העצמאי, לרבות בגין אי ביטול המנוי העצמאי וכל חיוב שיוטל עליו, אם יוטל עליו, בקשר עם נסיעות שנעשו ברכב ששכר לאחר תקופת השכירות במקרה של אי ביטול המנוי העצמאי על ידי השוכר.

• חל איסור לעשן ברכב. שוכר אשר יעשן ברכב יחוייב בקנס בסך 585 ₪ כולל מע"מ.

• מחיר התוספות האמורות כולל מע"מ ויקבע בהתאם למשך תקופת השכירות בפועל. 

ביאור מושגים 

• כיסוי CDW: כיסוי לנזקי הרכב השכור ולרכב צד ג'. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק. 

• כיסוי Super CDW: כיסוי המבטל השתתפות עצמית במקרה של תאונה/נזק. עלות הכיסוי בהתאם לקבוצת הרכב. 

• כיסוי TP: כיסוי נגד גניבת הרכב השכור. בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של גניבה. 

• Super TP: כיסוי המבטל השתתפות עצמית במקרה של גניבה. עלות הכיסוי בהתאם לקבוצת הרכב. 

• כיסוי LI: כיסוי כנגד נזקי צד ג', תקף אך ורק ללקוח המסתמך על הכיסוי הביטוחי המוצע על ידי חברת האשראי שלו. על כל לקוח לוודא עם חברת האשראי שלו שהכרטיס שברשותו אכן מעניק את הכיסוי הביטוחי המבוקש ולוודא את תנאיו. יש להצטייד במכתב מחברת האשראי המאשר את הכיסוי הביטוחי. 

• כיסוי PAI: כיסוי עבור תאונות אישיות. 

• כל הכיסויים האמורים יחולו בכפוף להוראות הסכם השכירות. 

בהשכרת רכב ב- Avis את/ה זוכה בנקודות/מיילים בחשבון הנוסע המתמיד שלך!