AVIS - פרימיום
 • תקופת אחריות: 12 ח' ממועד מסירת הרכב/20,000 ק"מ, המוקדם מביניהם
 • פירוט החלקים המכוסים והלא מכוסים מופיע בתעודת האחריות (לפירוט החלקים המכוסים יש ללחוץ על מידע נוסף)
 • השתתפות עצמית בסכום של 490 ₪, כולל מע"מ
 • האחריות אינה כוללת רכב חליפי בגין שהייה במוסך
 • מוקד 24/7 עבור שירותי החלפת גלגל, הנעה והספקת דלק
 • שירות החלפת גלגל
 • שירות להספקת דלק עבור רכב המופעל ע"י מנוע בנזין
 • שירותי הנעה במיקום הלקוח

תנאי האחריות המלאים, לרבות תנאי מימושה הינם בהתאם למפורט בתעודת האחריות. בכל מקרה של סתירה בין הנוסחים יגבר הנוסח בתעודת האחריות.

AVIS - סלקט
 • תקופת אחריות: 12 ח' ממועד מסירת הרכב/12,000 ק"מ, המוקדם מביניהם
 • אחריות למנוע ותיבת הילוכים (לפירוט החלקים המכוסים יש ללחוץ על מידע נוסף)
 • השתתפות עצמית בסכום של 490 ₪, כולל מע"מ
 • האחריות אינה כוללת רכב חליפי בגין שהייה במוסך
 • מוקד 08:00-17:00

תנאי האחריות המלאים, לרבות תנאי מימושה הינם בהתאם למפורט בתעודת האחריות. בכל מקרה של סתירה בין הנוסחים יגבר הנוסח בתעודת האחריות.

AVIS - אקו
 • תקופת אחריות: 3 ח' ממועד מסירת הרכב, 5000 ק"מ, המוקדם מביניהם
 • אחריות למנוע ותיבת הילוכים (לפירוט החלקים המכוסים יש ללחוץ על מידע נוסף)
 • תנאים למימוש האחריות מפורטים בתעודת האחריות
 • השתתפות עצמית בסכום של 490 ₪, כולל מע"מ
 • האחריות אינה כוללת רכב חליפי בגין שהייה במוסך
 • מוקד 08:00-17:00

תנאי האחריות המלאים, לרבות תנאי מימושה הינם בהתאם למפורט בתעודת האחריות. בכל מקרה של סתירה בין הנוסחים יגבר הנוסח בתעודת האחריות.

חבילת ליסינג פרטי
 • תשלום ביטוח חובה ורישיון
 • טיפול שגרתי כולל בלמים
 • תיקון תאונה
 • גרירה בעת תאונה
 • שינוע לטיפול שגרתי ולתיקון תאונה
 • רכב חליפי בעת תיקון תאונה
 • מוקד 24/7
חבילת ליסינג פרטי פרימיום
 • תשלום ביטוח חובה ורישיון
 • טיפולים שגרתיים כולל בלמים
 • תיקון תאונה
 • גרירה בעת תאונה או תקלה
 • שינוע לטיפול שגרתי ולתיקון תאונה
 • רכב חליפי בעת תיקון תאונה
 • 4 צמיגים בעסקה בלאי בלבד
 • 1 מצבר לעיסקה
 • שירותי כונן להנעת הרכב
 • מוקד 24/7
 • שרותי דרך במקרה של תקלה משביתה
 • שטיפומט - שטיפה אחת לחודש לכל תקופת העסקה.

מי אמר שקשר זה דבר מסובך

כשזה מגיע לשירות, AVIS אתכם בכל דרך, בדיוק איך שנוח לכם

נרשמת לקבלת ניוזלטר של חברת Avis ישראל.