לשיחה עם נציג
הכנס מספר טלפון ונציגנו יחזור אליך טלפונית בהקדם
אנא הזן מספר חוקי
יש לבחור שירות
תודה על פנייתך!

תקנון לרכישת כלי- רכב משומש אונליין

תקנון רכישה אונליין

 1. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה" או "אוויס" – יו.טי.אס – יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ ("אוויס"), לרבות חברת הבת דן ליס-א-קאר 1988 (טרייד-אין) בע"מ (להלן: "דן ליס"), מרח' המסגר 10, לוד.

"רכב" –                           כלי-רכב משומש (לרבות רכב "0 ק"מ"), בבעלות החברה, ממאגר כלי-הרכב הקיימים בחברה והעומדים למכירה.

"רוכש" –                          לקוח אשר מלאו לו 18 שנים ואשר יש בידיו רישיון נהיגה תקף, המבקש להתקשר עם החברה בעסקה לרכישת כלי-רכב, כהגדרתו לעיל.

"רכישה אונליין" –        ביצוע תהליך בחירת כלי-רכב ממאגר כלי הרכב של אוויס, ושריון הרכב לצורך רכישתו, הכל באמצעות אתר האינטרנט של אוויס (Avis.co.il) והתנאים המפורטים באתר האינטרנט של אוויס ובתקנון זה.

 1. תנאים כלליים
  • ביצוע תהליך בחירת כלי-רכב ממאגר כלי-הרכב של אוויס, ושריון הרכב לצורך רכישתו, כפופים לתקנון זה ולכל הוראותיו. השלמת הליך שריון הרכב באתר האינטרנט של אוויס (להלן: "אתר האינטרנט") מהווה הסכמה מצד הרוכש לתנאי תקנון זה.
  • כלי-הרכב המוצעים למכירה באתר החברה הם בהתאם למלאי הקיים בחברה ולזמינות כלי-הרכב, ועשויים להשתנות מעת לעת. מחיר כלי-הרכב המוצג באתר נקבע על-ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • ביצוע תהליך ההזמנה ותשלום המקדמה באתר האינטרנט הם לשם שריון הרכב בלבד, ואינם מהווים השלמת עסקת הרכישה. השלמת עסקת הרכישה כפופה לחתימה על הסכם למכירת כלי-רכב משומש (להלן: "הסכם הרכישה") ולתנאיו, ולהשלמת מלוא התמורה בגין הרכב.

שריון הרכב יהיה תקף למשך 5 ימי עסקים. במקרה של אי השלמת העסקה עד למועד האמור, יתבטל שריון הרכב והרכב יחזור למאגר כלי הרכב העמודים למכירה. במקרה כזה תעמוד לרוכש באוויס זכות כספית בגובה סכום המקדמה, לביצוע עסקה חדשה. במקרה שבו הלקוח יבחר שלא להתקשר בעסקה חדשה, יוחזר סכום המקדמה ללקוח. 

 • ניתן לבטל את עסקת שריון הרכב לאחר תשלום המקדמה באתר האינטרנט ובטרם החתימה על הסכם הרכישה. במקרה של ביטול כאמור, יוחזר לרוכש מלוא סכום המקדמה.
 • במסגרת רכישה אונליין, יתכן שתוענק לרוכש הטבה כספית ו/או אחרת. ההטבה הניתנת במסגרת רכישה אונליין תקפה אך ורק לרכישה בדרך זו וכפופה להשלמת עסקת הרכישה. ההטבה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 • בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה ו/או אתר האינטרנט, לבין תנאי הסכם מכירת כלי-רכב משומש, יגברו הוראות הסכם מכירת כלי-רכב משומש.
 • הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והן מתייחסות לזכר ונקבה כאחד. מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך.
 • על תקנון זה, פרשנותו וכל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון זה יובאו להכרעה בפני בית-המשפט המוסמך בעיר תל-אביב יפו או בבית המשפט המוסמך במחוז שבו תשולם עסקת רכישת הרכב.
 1. טרייד-אין
  • במסגרת רכישה אונליין, תינתן לעיתים האפשרות לביצוע עסקת טרייד-אין, ורכישת רכבו הנוכחי של הרוכש על-ידי החברה. רכישת רכבו של הרוכש כפופה להשלמת הרכישה על-ידיו והתקשרות בהסכם הרכישה, כהגדרתו לעיל.
  • האפשרות לביצוע עסקת טרייד-אין נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולחתימה על הסכם "טרייד אין". החברה אינה מחויבת להתקשר בעסקת טרייד-אין ולרכוש את רכבו של הרוכש.
  • החברה רשאית לבדוק את הרכב, לרבות באמצעות אנשי מקצוע מטעמה ו/או מכון בדיקה מורשה.
  • החברה רשאית, אך לא חייבת, למסור לרוכש הצעה כספית ראשונית עבור רכבו במסגרת רכישה אונליין.
  • ההצעה שתינתן על-ידי החברה היא הצעה ראשונית בלבד, ואינה מחייבת את החברה. ההצעה הראשונית תהיה מבוססת על נתוני הרכב, כפי שהוזנו במערכת על-ידי הרוכש, בהפחתת טרייד-אין קבועה (לפי הכללים שנקבעו במחירון "לוי יצחק"), בשיעור של 12% מערך הרכב במחירון "לוי יצחק".

המחיר הסופי שבו תהיה אוויס נכונה לרכוש את רכבו של הרוכש ייקבע על יסוד בדיקת מצבו של הרכב (לרבות פגיעות שאירעו בו, אם אירעו), תקלות שהתעוררו בו, סחירותו בשוק כלי-הרכב המשומשים, בעלויות קודמות, מלאי אוויס במועד הרלוונטי וכיו"ב.

 • למען הסר ספק, מובהר כי השלמת עסקת הטרייד-אין מותנית בהשלמת עסקת רכישת הרכב על-ידי הרוכש מאת החברה. ביטולה של עסקת רכישת הרכב על-ידי הרוכש (או אי-השלמתה מכל סיבה שהיא), יביאו לביטולה המיידי של עסקת הטרייד-אין.
 1. מימון
  • הענקת האשראי ותנאי המימון כפופים לאישורו ולשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן (להלן: "הגורם המממן"), ולחברה אין כל מעורבות או השפעה על שיקולי הגורם המממן בכל הנוגע להענקת אשראי ו/או לתנאי האשראי שיינתנו (אם וככל שיינתנו).
  • במקרה שיחליט הגורם המממן שלא להעניק אשראי או להתנות את מתן האשראי בתנאים מסויימים, לא תהיה לרוכש כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם החלטת הגורם המממן, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות במקרה שבו אי-הענקת האשראי על-ידי הגורם המממן לא תאפשר את השלמת עסקת הרכישה על-ידי הרוכש.
  • מובהר כי אי עמידה בתנאי פירעון ההלוואה המוענקת על-ידי הגורם המממן עלולה לגרום לחיובו של הרוכש בריבית פיגורים בהתאם לתנאי ההלוואה ו/או לנקיטת הליכי הוצאה לפועל ו/או הליכים משפטיים אשר יינקטו על-ידי הגורם המממן ו/או מי מטעמו.