לשיחה עם נציג
הכנס מספר טלפון ונציגנו יחזור אליך טלפונית בהקדם
אנא הזן מספר חוקי
יש לבחור שירות
תודה על פנייתך!

הסכם משתמש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Avis ישראל - יו.טי.אס - יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ

אוויס ישראל הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה. בכל מקום באתר זה בו מופיעות המלים "אנו", "שלנו" וכד', הכוונה היא לאוויס או אוויס ישראל. אנא קרא התנאים המפורטים באתר זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר, שכן השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

אוויס שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לבטל ו/או לשנות את ההוראות והתנאים האמורים בהסכם זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, האמור יחול על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.

שימוש באתר

 1. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות אוויס, ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אוויס בגין השימוש באתר, ובגין התכנים המוצגים באתר.
 2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה בהתאם לתנאים המפורטים בו ובכל מקרה אך ורק למטרות חוקיות הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי תקף בישראל או בכל תחום שיפוט שממנו המשתמש נכנס לאתר זה. בפרט המשתמש מתחייב שלא:
  • להציב, לשדר או להפיץ באמצעות אתר זה כל אינפורמציה מזיקה או העשויה להיות מזיקה, גסה, מפיצת דיבה או בכל דרך אחרת - בלתי חוקית.
  • לעשות שימוש באתר זה באופן שיגרום או עלול לגרום הפרת זכויות של אדם אחר.
  • לבצע הזמנה לא מורשית, שקרית או רשלנית.
  • לשנות, להתערב או להשחית בצורה כל שהיא את פני האתר, או את קוד התוכנה.
  • לנקוט בפעולה כל שהיא המעמיסה בצורה בלתי סבירה על אתר זה או על התשתית הקשורה אליו.
  • להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו מן המערכות שלנו.

אוויס שומרת לעצמה הזכות, לשלול ממשתמש האתר, גישה לאתר ו/או לבטל הזמנתו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במידה והמשתמש מפר איזה מן התנאים המפורטים באתר זה, ומבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על אוויס כל אחריות כלפיי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי.

 1. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.
 2. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתמונות המופיעות באתר מוצגות להמחשה בלבד.
 3. אוויס שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת, את המחירים המוצגים באתר, ללא הודעה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בגין כך.
 4. קניין רוחני, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

6.1.       האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו וגרפיקה, אשר חלקם בבעלות אוויס וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר,  על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה של אוויס.

6.2.       המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה.

6.3.       המשתמש מתחייב שלא להעביר אל האתר בכל דרך שהיא חומר כלשהו המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם ניתנה הסכמת אוויס לכך, בכתב ומראשואך ורק במידה והמשתמש קיבל לשם כך את רשותו של בעל זכות היוצרים מראש בכתב.

6.4.       נטל הראיה להתקיימות התנאים המפורטים בהסכם זה יחול על המשתמש באופן בלעדי.

6.5.       המשתמש באתר הינו האחראי הבלעדי לכל חבות בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה.

6.6.       כל העברת חומר מהמשתמש באתר אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהצהרת המשתמש לכך שבעל הזכויות הקנייניות בחומר שכזה העניק לאוויס זכות שימוש באותם חומרים, באופן בלתי חוזר ובלתי מוגבל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אוויס.

6.7.       המידע בדבר פרטיו, הנמסר על ידי המשתמש באתר, ככל שימסר על ידו, ישמר בשרתי האתר. אוויס לא תעביר פרטים אלו, אלא במקרה בו ויינתן צו שיפוטי ו/או במקרה בו אוויס ו/או האתר תעמוד בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר את מידע על פי כל דין.

6.8.       בכל מידע אישי שיספק המשתמש לאוויס בשימושו באתר זה, יעשה שימוש בהתאם להתחייבות להגנה על הפרטיות המופיעה באתר זה.

כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיהיה שימוש ב'עוגיות' (cookies) וזאת לצורך תפעולו השוטף, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות דפוסי השימוש באתר וכן על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולשים בו.

לפרטים נוספים, ראה מדיניות פרטיות של האתר.

6.9.       המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי אוויס עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב של האתר באמצעי ההגנה העומדים לרשותה. אולם אין באמצעי אבטחה אלו כדי להבטיח חסינות מלאה מפני חדירה למערכות המחשב של אוויס, דבר העשוי לשבש ולהפריע לפעילות התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו ו/או זליגת המידע לגורמים שאינן מורשים.

 1. אחריות                                   

מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש לעיל –

7.1 אוויס עושה כל שביכולתה לוודא את תקינות ורצף פעולת האתר, שלמותו, רמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם אין ביכולתה להבטיח או לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולת האתר והמידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית לשרתיו, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.

בשום מקרה לא אוויס לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מן הגישה אל או השמוש באתר או כל אינפורמציה המופיעה בו, לרבות אובדן רווח, צפוי או בלתי צפוי על ידי הצדדים, בין אם מבוסס על הפרת הסכם, עילה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים פגומים או כל עילה אחרת.

7.2 המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי אוויס תהא פטורה מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורה להפרת תנאים אלו.

 1. דיוור

8.1       המשתמש מאשר ומסכים, כי הפרטים והנתונים שימסרו על ידו לאוויס יוחזקו כולם או חלקם גם במאגרי מידע המוחזקים באמצעים מגנטיים ו/או אופטיים והמיועדים לעיבוד במחשב אצל אוויס ו/או מי מטעמה ו/או אצל גופים מטעמה של אוויס העוסקים עבורה בהיבטים הטכניים בקשר לשירותים הניתנים על ידה.

8.2       המשתמש מסכים שאוויס תהא רשאית להעביר את הפרטים והנתונים האגורים במאגרי המידע הנ"ל וכן כל מידע אחר שיהיה בידה בקשר למשתמש, לחברות בנות ו/או קשורות, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חברות הקבוצה"), וזאת לצרכים תפעוליים ו/או ניהוליים, בין בעצמה ובין באמצעות חברות הנמנות על חברות הקבוצה, ובכפוף לשמירת סודיות המידע כאמור.

 1. סמכות שיפוט

9.1.          הסכם זה יהיה כפוף אך ורק לחוקי מדינת ישראל.

9.2.          סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב.

 1. נגישות

אוויס פועלת בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 - " קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה AA. תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

 יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות. נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות שיפור בנושא הנגישות ל - [email protected].

 רכז הנגישות של אוויס הינו חיים גפה, [email protected], טל' - 052-3592146, ניתן לפנות אליו בכל עת בכל שאלה בנושא נגישות האתר.

להצהרת הנגישות 

 1. קישורים לאתרי אינטרנט נוספים

 אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אוויס אינה תומכת באתרים אלה ואין אוויס אחראית לתנאי השימוש, לאינפורמציה, לחומר, למידע - לרבות מידע מסחרי, למוצרים או לשרותים הנמצאים או שיש אליהם גישה באמצעות אתרים אלה. כניסתו ושמושו של המשתמש באתרים אלה והסתמכותו על תכנם הינם באחריותו בלבד.

 1. שונות

 התנאים המופיעים באתר זה מכילים את כל תנאי השמוש המוסכמים בין אוויס למשתמש. כל אינפורמציה אחרת, בכתב או בעל פה, (לרבות בעלונים או בכל אמצעי פרסומי אחר), לא תחייב .

תקנון רכישה אונליין

 1. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

"החברה" או "אוויס" – יו.טי.אס – יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ ("אוויס"), לרבות חברת הבת דן ליס-א-קאר 1988 (טרייד-אין) בע"מ (להלן: "דן ליס"), מרח' המסגר 10, לוד.

"רכב" –                        כלי-רכב משומש (לרבות רכב "0 ק"מ"), בבעלות החברה, ממאגר כלי-הרכב הקיימים בחברה והעומדים למכירה.

"רוכש" –                      לקוח אשר מלאו לו 18 שנים ואשר יש בידיו רישיון נהיגה תקף, המבקש להתקשר עם החברה בעסקה לרכישת כלי-רכב, כהגדרתו לעיל.

"רכישה אונליין" –        ביצוע תהליך בחירת כלי-רכב ממאגר כלי הרכב של אוויס, ושריון הרכב לצורך רכישתו, הכל באמצעות אתר האינטרנט של אוויס (Avis.co.il) והתנאים המפורטים באתר האינטרנט של אוויס ובתקנון זה.

 1. תנאים כלליים
  • ביצוע תהליך בחירת כלי-רכב ממאגר כלי-הרכב של אוויס, ושריון הרכב לצורך רכישתו, כפופים לתקנון זה ולכל הוראותיו. השלמת הליך שריון הרכב באתר האינטרנט של אוויס (להלן: "אתר האינטרנט") מהווה הסכמה מצד הרוכש לתנאי תקנון זה.
  • כלי-הרכב המוצעים למכירה באתר החברה הם בהתאם למלאי הקיים בחברה ולזמינות כלי-הרכב, ועשויים להשתנות מעת לעת. מחיר כלי-הרכב המוצג באתר נקבע על-ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • ביצוע תהליך ההזמנה ותשלום המקדמה באתר האינטרנט הם לשם שריון הרכב בלבד, ואינם מהווים השלמת עסקת הרכישה. השלמת עסקת הרכישה כפופה לחתימה על הסכם למכירת כלי-רכב משומש (להלן: "הסכם הרכישה") ולתנאיו, ולהשלמת מלוא התמורה בגין הרכב.

שריון הרכב יהיה תקף למשך 5 ימי עסקים. במקרה של אי השלמת העסקה עד למועד האמור, יתבטל שריון הרכב והרכב יחזור למאגר כלי הרכב העמודים למכירה. במקרה כזה תעמוד לרוכש באוויס זכות כספית בגובה סכום המקדמה, לביצוע עסקה חדשה. במקרה שבו הלקוח יבחר שלא להתקשר בעסקה חדשה, יוחזר סכום המקדמה ללקוח. 

 • ניתן לבטל את עסקת שריון הרכב לאחר תשלום המקדמה באתר האינטרנט ובטרם החתימה על הסכם הרכישה. במקרה של ביטול כאמור, יוחזר לרוכש מלוא סכום המקדמה.
 • במסגרת רכישה אונליין, יתכן שתוענק לרוכש הטבה כספית ו/או אחרת. ההטבה הניתנת במסגרת רכישה אונליין תקפה אך ורק לרכישה בדרך זו וכפופה להשלמת עסקת הרכישה. ההטבה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 • בכל מקרה של סתירה בין תנאי תקנון זה ו/או אתר האינטרנט, לבין תנאי הסכם מכירת כלי-רכב משומש, יגברו הוראות הסכם מכירת כלי-רכב משומש.
 • הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והן מתייחסות לזכר ונקבה כאחד. מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך.
 • על תקנון זה, פרשנותו וכל הכרוך בו, יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון זה יובאו להכרעה בפני בית-המשפט המוסמך בעיר תל-אביב יפו או בבית המשפט המוסמך במחוז שבו תשולם עסקת רכישת הרכב.
 1. טרייד-אין
  • במסגרת רכישה אונליין, תינתן לעיתים האפשרות לביצוע עסקת טרייד-אין, ורכישת רכבו הנוכחי של הרוכש על-ידי החברה. רכישת רכבו של הרוכש כפופה להשלמת הרכישה על-ידיו והתקשרות בהסכם הרכישה, כהגדרתו לעיל.
  • האפשרות לביצוע עסקת טרייד-אין נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולחתימה על הסכם "טרייד אין". החברה אינה מחויבת להתקשר בעסקת טרייד-אין ולרכוש את רכבו של הרוכש.
  • החברה רשאית לבדוק את הרכב, לרבות באמצעות אנשי מקצוע מטעמה ו/או מכון בדיקה מורשה.
  • החברה רשאית, אך לא חייבת, למסור לרוכש הצעה כספית ראשונית עבור רכבו במסגרת רכישה אונליין.
  • ההצעה שתינתן על-ידי החברה היא הצעה ראשונית בלבד, ואינה מחייבת את החברה. ההצעה הראשונית תהיה מבוססת על נתוני הרכב, כפי שהוזנו במערכת על-ידי הרוכש, בהפחתת טרייד-אין קבועה (לפי הכללים שנקבעו במחירון "לוי יצחק"), בשיעור של 12% מערך הרכב במחירון "לוי יצחק".

המחיר הסופי שבו תהיה אוויס נכונה לרכוש את רכבו של הרוכש ייקבע על יסוד בדיקת מצבו של הרכב (לרבות פגיעות שאירעו בו, אם אירעו), תקלות שהתעוררו בו, סחירותו בשוק כלי-הרכב המשומשים, בעלויות קודמות, מלאי אוויס במועד הרלוונטי וכיו"ב.

 • למען הסר ספק, מובהר כי השלמת עסקת הטרייד-אין מותנית בהשלמת עסקת רכישת הרכב על-ידי הרוכש מאת החברה. ביטולה של עסקת רכישת הרכב על-ידי הרוכש (או אי-השלמתה מכל סיבה שהיא), יביאו לביטולה המיידי של עסקת הטרייד-אין.
 1. מימון
  • הענקת האשראי ותנאי המימון כפופים לאישורו ולשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן (להלן: "הגורם המממן"), ולחברה אין כל מעורבות או השפעה על שיקולי הגורם המממן בכל הנוגע להענקת אשראי ו/או לתנאי האשראי שיינתנו (אם וככל שיינתנו).
  • במקרה שיחליט הגורם המממן שלא להעניק אשראי או להתנות את מתן האשראי בתנאים מסויימים, לא תהיה לרוכש כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר עם החלטת הגורם המממן, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות במקרה שבו אי-הענקת האשראי על-ידי הגורם המממן לא תאפשר את השלמת עסקת הרכישה על-ידי הרוכש.
  • מובהר כי אי עמידה בתנאי פירעון ההלוואה המוענקת על-ידי הגורם המממן עלולה לגרום לחיובו של הרוכש בריבית פיגורים בהתאם לתנאי ההלוואה ו/או לנקיטת הליכי הוצאה לפועל ו/או הליכים משפטיים אשר יינקטו על-ידי הגורם המממן ו/או מי מטעמו.